zss92
Wersja polskaEnglish


Pedagog

 

Priorytetem w pracy pedagoga jest uczeń i jego dobro. 

Wśród szeregu zadań, które zostały powierzone pedagogom szkolnym na pierwszym miejscu wymienia się pomoc wychowawcom klas w rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb uczniów oraz analizowaniu przyczyn niepowodzeń szkolnych i trudności wychowawczych. Realizacji tego zadania służą w szczególności: obserwacja zachowania poszczególnych uczniów i klasy, rozmowy indywidualne i uczestniczenie w godzinach wychowawczych oraz innych spotkaniach z klasą, analizowanie wyników nauczania i ocen zachowania, rozmowy z rodzicami, wywiady środowiskowe, udział w wywiadówkach i Radach Pedagogicznych, porady wychowawcze, prowadzenie lub organizowanie prelekcji i dyskusji na tematy interesujące młodzież.


 

Do zadań pedagoga należy również:


 • Działanie na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej, poprzez informowanie rodziców i uczniów o możliwościach, procedurze uzyskiwania zasiłków, stypendiów i innych form pomocy materialnej oraz współdziałanie z instytucjami i organizacjami pozaszkolnymi udzielającymi wsparcia materialnego.

 

 • Podejmowanie działań profilaktyczno – wychowawczych wynikających z programu wychowawczego szkoły:
  - kształtowanie pozytywnych postaw społecznych wśród dzieci i młodzieży:
  - zachęta do świadomego stawania się dobrym człowiekiem, dobrym kolegą,
  - kształtowanie odpowiedzialności za siebie i drugiego człowieka,
  - eliminacja przemocy wśród uczniów,
  - przeciwdziałanie skrajnym formom niedostosowania społecznego dzieci i młodzieży.
 • Prowadzenie profilaktyki uzależnień
 • Koordynacja działań podejmowanych na terenie szkoły z zakresu orientacji szkolnej i zawodowej, tj. organizowanie w odpowiednim czasie informacji ( spotkania, prelekcje, wycieczki) ułatwiającej młodzieży wybór dalszego kierunku kształcenia i zawodu.

 

Godziny pracy pedagoga szkolnego

 p. Kamilli Zawadzkiej


  poniedziałek9:00-11:00
12:00-13:00
  wtorek
9:00-12:00
13:00-15:00

 środa10:00-11:00
13:00-14:00
  czwartek10:00-11:00
12:00-13:00
14:00-16:00
  piątek8:00-11:00


Jeśli są Państwo zainteresowani kontaktem z panią Pedagog to prosimy pisać maile pod adres

pedagog.zss92@wp.pl