zss92
Wersja polskaEnglish


Regulamin Ucznia
Regulamin ucznia1. Uczeń ZSS Nr 92 ma prawo:

 1. do zapoznania się z programem nauczania, jego treścią, celami i stawianymi wymogami;
 2. do uczestniczenia w organizacji życia szkolnego;
 3. do opieki wychowawczej i warunków pobytu w Szkole zapewniających bezpieczeństwo, ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej oraz ochronę i poszanowanie godności;
 4. znać kryteria ocen z poszczególnych przedmiotów;
 5. do życzliwego traktowania w procesie dydaktyczno – wychowawczym;
 6. do swobody wyrażania myśli i przekonań, w szczególności dotyczących Zespołu Szkół, a także światopoglądowych i religijnych, jeśli nie narusza tym dobra innych osób;
 7. do redagowania i wydawania gazety szkolnej lub innych form przekazu informacji, o ile jej treści nie naruszają dobrego imienia, ani godności osobistej pracowników i uczniów Zespołu Szkół;
 8. do organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi w porozumieniu i za zgodą dyrektora;
 9. do korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych, księgozbioru biblioteki;
 10. do korzystania z posiłków w szkolnej stołówce, finansowanych wg ustalonych zasad;
 11. do rezygnacji z udziału w lekcjach religii, na pisemny wniosek rodziców. Jeśli zajęcia odbywają się w toku dnia, uczeń dla zapewnienia mu bezpieczeństwa i opieki może być przydzielony na czas zajęć z religii do innej klasy lub przebywać w świetlicy.


2. Uczeń Zespołu Szkół ma obowiązek przestrzegania postanowień zawartych w Statucie Zespołu Szkół, a w szczególności dotyczących:

 1. systematycznego i aktywnego uczestnictwa w zajęciach lekcyjnych i życiu Zespołu Szkół;
 2. dbania o mienie, ład i porządek w Zespole Szkół;
 3. godnego reprezentowania Zespołu Szkół i dbałości o jego dobre imię;
 4. przestrzegania zasad kultury współżycia w odniesieniu do członków społeczności szkolnej oraz poza Zespołem Szkół.
3.  W Zespole Szkół obowiązuje ucznia ubiór czysty i estetyczny w kolorach stonowanych (najlepiej gdy będą to różne odcienie szarości, niebieskiego, brązu bądź zieleni) oraz obuwie zmienne z jasną podeszwą.

4. Na uroczystości szkolne i państwowe obowiązuje strój galowy: (chłopcy biała koszula, granatowe lub czarne spodnie, a dla dziewcząt biała bluzka i granatowa lub czarna spódnica).

5. Na terenie Zespołu Szkół niedozwolone jest noszenie odzieży nadmiernie obnażającej ciało, a także noszenie kolczyków, biżuterii i makijażu zagrażającej bezpieczeństwu.

6. W przypadku nie zastosowania się do ww. zaleceń.

7. W czasie zajęć uczeń nie korzysta na terenie szkoły z telefonów komórkowych i innych osobistych sprzętów multimedialnych, za wyjątkiem sytuacji wynikającej z organizacji zajęć lub w sytuacji zagrażającej bezpieczeństwu i życiu uczniów lub pracowników.

8. Przed zajęciami uczeń pozostawia w szatni telefon i sprzęt multimedialny. Szatnie pozostają zamknięte do zakończenia zajęć danej klasy.

9. W przypadku nie wywiązania się z ww. polecenia nauczyciel ma prawo odebrać uczniowi wyłączony przez niego telefon, zdeponować w sekretariacie Szkoły, a oddać rodzicom po zakończeniu zajęć.