zss92
Wersja polskaEnglish


Pedagog szkolny aktualności


Z dniem 01.11.2015 zostało podniesione kryterium dochodowe* uprawniające

do otrzymywania zasiłku rodzinnego.

W tej chwili wynosi 674 zł na osobę, a w przypadku rodziny z dzieckiem niepełnosprawnym 764 zł. (Poprzednio odpowiednio 574zł i 664zł)

Wzrosną też kwoty zasiłków:

zasiłek rodzinny na dziecko w wieku 0-5 lat wyniesie 89 zł;

zasiłek rodzinny na dziecko w wieku 6-18 lat w - 118 zł,

zasiłek rodzinny na dziecko w wieku 19-23 lata - 129 zł.

• dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do lat 5 – 80 zł

• dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego powyżej 5 lat– 100 zł

• dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka - 185 zł (ale nie więcej niż 370 zł na wszystkie dzieci), w przypadku dziecka niepełnosprawnego - 265 zł (nie więcej

niż 530 zł na wszystkie dzieci).

• dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania

i konieczności zamieszkania poza domem - 105 zł.

• dodatek na pokrycie wydatków związanych z dojazdem dziecka do miejscowości,

w której znajduje się szkoła - 63 zł

• dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej - 90 zł.

Wniosek o przyznanie zasiłku rodzinnego składa się w urzędzie gminy lub miasta,

w którym się zamieszkuje. Zasiłek zostaje przyznany na okres zasiłkowy od 1.11. (albo

od dnia złożenia wniosku) do 31.10 następnego roku.


*Dochód na osobę oblicza się dodając dochody wszystkich członków rodziny za 2014 rok

i dzieląc na liczbę osób w rodzinie.


Jeżeli którakolwiek z osób znajdujących się w składzie rodziny w roku 2015 uzyskała dochód i osiąga go do chwili obecnej należy ten fakt zgłosić OBLIGATORYJNIE.


W przypadku utraty dochodu z 2014 do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające datę utraty dochodu oraz wysokość utraconego dochodu.


„Wyprawka szkolna” – czyli zwrot kosztów zakupu podręczników, dotyczy w tym roku klasy III, V i VI SP oraz klasy II i III Gimnazjum.


Stypendia Szkolne

Uczeń który znajduje się w trudnej sytuacji materialnej może otrzymać pomoc w formie stypendium szkolnego. Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia ubiegającego się o stypendium szkolne nie może być większa niż 456 zł. Od 1 października kwota zostaje podniesiona do 514 zł. (Jeśli przekracza się kwotę 456 zł na osobę a nie przekracza się 514 zł na osobę to wniosek o stypendium należy złożyć w październiku).

Stypendium można przeznaczyć na:

  •  „Całkowite lub częściowe pokrycie kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą: nauka języków obcych, zajęcia sportowe, taneczne, recytatorskie itp.”
  • „Pomoc rzeczową o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakup podręczników, zeszytów, przyborów szkolnych, tornistra, plecaka, stroju na zajęcia wychowania fizycznego, atlasów, encyklopedii, słowników, instrumentów, muzycznych, pokrycie abonamentu internetowego i innych uznanych przez dyrektora za niezbędne w trakcie edukacji szkolnej.”
DOKUMENTY DO POBRANIAWniosek o stypendium szkolne 2015


Wniosek o zasiłek


Wniosek o dofinansowanie obiadówTerminy składania:

Wniosek na wyprawkę - do 10 września, na stypendium szkolne do 15 września, na zasiłek szkolny - cały rok.