ﺻﻨﺎﻳﻊ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻣﺠﺎﺯﻱ ﺳﺎﺧﺖ ﺗﺠﻬﻴﺰﺍﺕ ﺁﺯﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ ﺯﻣﻴﻨ .

ﺻﻨﺎﻳﻊ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻣﺠﺎﺯﻱ ﺳﺎﺧﺖ ﺗﺠﻬﻴﺰﺍﺕ ﺁﺯﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ ﺯﻣﻴﻨ .

12 آوريل 2017 . به گفته وی، سرفصل ارائه شده در این دوره آموزشی شامل طراحی سامانه . چندفیزیکی دانست که قادر به حل معادلات دیفرانسیل جزئی و کامل برای تحلیل و.

طراحی سیستم کنترل غیرخطی برای نیروگاه بخاری - پژوهشگاه علوم و .

طراحی سیستم کنترل غیرخطی برای نیروگاه بخاری - پژوهشگاه علوم و .

10 آوريل 2017 . . اصفهانی کفش هوشمند با استفاده از معادلات ریاضی طراحی کرده اند که در . این دقت وجود حسگرهای خاص است که در تجهیزات هوا فضا استفاده می شود.

انتقال جرم

انتقال جرم

طراحی ساخت تجهیزات عمومی آزمایشگاهی · طراحی ساخت set up تخصصی آزمایشگاهی و صنعتی · طراحی و ساخت تجهیزات تخصصی آزمایشگاه باتری و ابرخازن · طراحی و.

دوره آموزشی شماره 1

دوره آموزشی شماره 1

سازی شدت میدان الکتریکی در طراحی تجهیزات فشارقوی با استفاده از. شبکه. های عصبی . شدت میدان الکتريکی در تجهیزات فشار . معادله ديفرانسیلی در نظر گرفته.

ﻃﺮاﺣﯽ اﯾﻤﭙﻠﺮ ﮐﻤﭙﺮﺳﻮر ﮔﺮﯾﺰ از ﻣﺮﮐﺰ و ﺑﺮرﺳﯽ اﺛﺮ ﺑﺎرﮔﺬ

ﻃﺮاﺣﯽ اﯾﻤﭙﻠﺮ ﮐﻤﭙﺮﺳﻮر ﮔﺮﯾﺰ از ﻣﺮﮐﺰ و ﺑﺮرﺳﯽ اﺛﺮ ﺑﺎرﮔﺬ

مهمترین پروژه‌های انجام شده این گروه به شرح زیر است: ۱- طراحی فرآیند و تجهیزات فرآیندی • تعیین معادله اکتیویته بهینه به منظور مدلسازی واحدهای پتروشیمی بندر امام.

ﻃﺮاﺣﯽ و ﺷﺒﯿﻪ ﺳﺎزي ﯾﮏ ﻓﯿﻠﺘﺮ اﮐﺘﯿﻮ ﺗﮑﻔﺎز ﺟﻬﺖ ﺣﺬف ﻫﺎر ﻣ - شرکت برق منطقه ای زنجان

ﻃﺮاﺣﯽ و ﺷﺒﯿﻪ ﺳﺎزي ﯾﮏ ﻓﯿﻠﺘﺮ اﮐﺘﯿﻮ ﺗﮑﻔﺎز ﺟﻬﺖ ﺣﺬف ﻫﺎر ﻣ - شرکت برق منطقه ای زنجان

25 نوامبر 2017 . اگرچه چندین دسته تجهیزات هوادهی پساب از جمله هوادهی سطحی فاضلاب و هوادهی . برای انتخاب تجهیزات هوادهی پساب از روی معادله زیر(برای مطالعه بیشتر به . برچسب ها: پارامتر های طراحی سیستم تصفیه, پیش تصفیه فاضلاب, تانک.

مبدل حرارتی پوسته و لوله - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

مبدل حرارتی پوسته و لوله - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

1 ژانويه 2014 . ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﮐﻨﺘﺮل ﻓﺮاﯾﻨﺪ، ﭘﮋوﻫﺸﮑﺪه ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﺮاﯾﻨﺪ و ﻓﻨﺎوري ﺗﺠﻬﯿﺰات، ﭘﮋوﻫﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺖ ﻧﻔﺖ ... ﻄﻪ ﻃﺮاﺣﯽ ﻓﺮآﯾﻨﺪﻫﺎي .. اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻌﺎدﻟﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﺟﺪﯾﺪ اراﺋﻪ ﺷﺪه را ﺑﺮاي ﻣﻬﻨﺪﺳﯿﻦ ﻃﺮاح در زﻣﯿﻨﻪ.

دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ اﻧﺘﺨﺎب و ﻃﺮاﺣﻲ ﺗﺠﻬﻴﺰات ﻛﻨﺘﺮل ﺿﺮﺑﻪ ﻗﻮچ در ﺗ - ResearchGate

دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ اﻧﺘﺨﺎب و ﻃﺮاﺣﻲ ﺗﺠﻬﻴﺰات ﻛﻨﺘﺮل ﺿﺮﺑﻪ ﻗﻮچ در ﺗ - ResearchGate

28 آگوست 2013 . equation method, ergonomic design and assessment of its effectiveness .. واژﮔﺎن ﮐﻠﯿﺪي. : ﻃﺮاﺣﯽ. ﺗﺠﻬﯿﺰات، ارﮔﻮﻧﻮﻣﯿﮏ، ﺑﻠﻨﺪﮐﺮدن، ﺑﯿﻤﺎري. ﻫﺎي اﺳﮑﻠﺘﯽ. -. ﻋﻀﻼﻧﯽ.

دریافت فایل

دریافت فایل

ﻣﻌﺎدﻟﻪ ﻻﭘﻼس، ﻣﻌﺎدﻟﻪ ﭘﻮاﺳﻮن، ﻣﻌﺎدﻟﻪ ﻫﻠﻤﻬﻮﻟﺘﺰ، ﻣﻌﺎدﻟﻪ ﻧﻔﻮذ، ﻣﻌﺎدﻟﻪ ﻣﻮج و اﻧﻮاع ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺮزي ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ. -3 ... ﻋﻤﻮدي، ﻃﺮاﺣﯽ ﭘﺎﯾﻪ ﻣﺨﺰن، اﻧﺘﺨﺎب ﺟﻨﺲ، ﻃﺮاﺣﯽ ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺟـﺎﻧﺒﯽ ﻣـﻮرد ﻧﯿـﺎز، ﻃﺮاﺣـﯽ ﻧﺎزﻟﻬـﺎي.

شرکت مهندسی و ساخت بویلر و تجهیزات مپنا > حوزه نیروگاهی

شرکت مهندسی و ساخت بویلر و تجهیزات مپنا > حوزه نیروگاهی

ﺗﺠﻬﯿﺰات. ﺻﻨﻌﺘﯽ،. ﺷﯿﺮﻫﺎي. اﻧﺘﻘﺎل ﻗﺪرت. ارزان و دﻗﯿﻖ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز اﺳﺖ . ﺷﯿﺮ ﺳﺮو اﻟﮑﺘﺮوﻫﯿﺪروﻟﯿﮏ. 1 ... ﻫﺎي اﺑﻌﺎدي در ﻃﺮاﺣﯽ و. ﻧﯿﺮوي ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑﺮاي راه اﻧﺪازي ﺷﯿﺮ ﻫﯿﺪروﻟﯿﮑﯽ و. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ. ﻣﻌﺎدﻟﻪ. ي. 1.

دسترسی سریع - تجهیزات

دسترسی سریع - تجهیزات

طراحی مهندسی 4; سیستم های پایدار محیطی; تجهیزات تخنیکی 1; کانکریت 1; سروی 2 . انگلیسی -4; معادلات تفاضلی انجنیری; دینامیکس; تحلیل سرکت-1; مقاومت مواد.