برای دریافت فایل PDF کامل این شماره کلیک کنید

برای دریافت فایل PDF کامل این شماره کلیک کنید

ﻣﺴ. ﯿ. ﺮ ﻫﺪاﯾﺘﯽ ﺣﻔﺎﻇﺘﯽ ﺑﺎزد. ﯾ. ﺪ در ﻣﺤﻮﻃﻪ ﻣ. ﯿ. ﺮاث ﺟﻬﺎﻧ. ﯽ. ﭘﺎﺳﺎرﮔﺎد. /. اﻓﺴﺎﻧﻪ ﺳﻠﻄﺎﻧ. ﯽ. / ﺣﺴ .. (ﻃﻬﻤﺎﺳﺐ. ﭘﻮر،. 1387. : 127. ). 1. Luigi Pesce. .2. ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻋﮑﺲ. ﻫﺎ از ﺗﺨﺖ. ﺟﻤﺸﯿﺪ، ﻧﻘﺶ .. ﮔﯿﺎه. ﺑﺎﺳﺘﺎن. ﺷﻨﺎﺳﯽ. ﯾﺎ. ﮔﺮده. ﺷﻨﺎﺳﯽ. و روش. ﻫﺎي دﯾﮕﺮ. ﻣﺎﻧﻨﺪ. ﺑﺎﺳﺘﺎن. ﺷﻨﺎﺳﯽ. ﻣﻨﻈﺮ، ﺗﺤﻠﯿﻞ و ﺗﻔﺴﯿﺮ ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﻫﻮاﯾﯽ، .. ﻟو ﻂﺳاو ﺪﺣ ﺎﺗ. ﯽ. ﮕﻤﻫ. ﯽ. ﻦﻟﺎﮑﻟآ عﻮﻧ زا. ﺌﻟﻮﺗ ﻪﺘﺳﻮﭘ دﻮﺟو .ﺪﻧا. ﯿﺘ. ﯽ. ا رد. ﯾ. ﺣﺎﻧ ﻦ. ﯿﻪ. ﺷﺎﻧ. ﯽ. كزﺎﻧ زا. ﮔﺪﺷ.